Paarden in het Groninger landschap

De Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL) start in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en de Stichting Landschapsbeheer Groningen, met financiële steun van de provincie Groningen, het project:Paarden in het Groninger Landschap.
Doel van het project is paardenerven op een landschappelijke manier in te kleden zodat deze op een positieve wijze bijdragen aan de omgeving en zogenaamde verrommeling van het landschap door de paardenhouderij wordt tegen gegaan.

Het landschap is van ons allemaal en voor ons allemaal. Ook de paardenhouderij maakt daar deel van uit. Het is nu de tijd voor het accent paard en landschap.
Doelgroep van het project zijn paardenhouders en gemeenten in de provincie Groningen. Paardenhouders en gemeenten hebben een gedeelde verantwoordelijkheid waar het hun omgeving aangaat. De paardenhouders door de manier waarop zij hun paardenhouderijen inrichten, de gemeenten door het ontwikkelen en uitvoeren van hun beleid. Paardenhouders en gemeenten kunnen elkaar versterken wanneer het aankomt op de inrichting van het landschap.


Symposium Paarden in het Groninger landschap, een gedeelde verantwoordelijkheid?

Woensdag 9 februari heeft in Bad Nieuweschans het symposium Paarden in het Groninger landschap, een gedeelde verantwoordelijkheid? plaats gevonden.
De gedeputeerde Douwe Hollenga opende het symposium door in een aanspanning, getrokken door twee witte Welsh pony's van familie de Graaf uit Veelerveen, een parcours te rijden uitgezet met lint en voerbalen verpakt in wapperend plastic. Uitgenodigd waren de gemeenten en paardenhouders uit de provincie Groningen. Uit de meer dan 100 deelnemers aan het symposium bleek dat het onderwerp Paard en Landschap leeft.

De vele sprekers belichtten het onderwerp vanaf verschillende invalshoeken. Gestart werd met een sectorbrede blik vanuit de KNHS. Liesbeth Bronkhorst gaf aan op welke wijze er uit de overkoepelende organisatie voor de paardensportbeoefenaren gedacht wordt over de combinatie paard en landschap.
Ook een wetenschappelijke onderbouwing ontbrak niet. Om de positie aan te geven die de paardenhouderij landelijk inneemt en wat voor een consequenties dan kan hebben voor het landschap gaf Herman Agricola aan hoe gemeenten hier op een adequate manier mee om zouden kunnen gaan. Adviezen waarop Janna Huis op gemeentelijk niveau concreter in ging vanwege haar onderzoek in de gemeenten Coevorden. In deze gemeente heeft zij onderzoek gedaan naar de wijze waarop gemeenten invloed kunnen uitoefenen op de paardenhouderij en op welke aspecten van het houden van paarden zij zou kunnen sturen. Duidelijk is dat een praktische benadering en samenwerking met de paardenhouder tot het beste resultaat leidt. Een aanpak zoals het project Paarden in het Groninger landschap ook voorstaat.

En dit was nu juist inzet van het symposium: duidelijk maken dat door een samenwerking van paardenhouder en gemeenten beide op hun eigen manier bijdragen aan de landschappelijke kwaliteit van hun omgeving. De paardenhouder door de manier waarop hij of zij het paardenerf inricht en de gemeentelijke overheid door de beleidskaders die zij schept. Beide partijen hebben elkaar nodig om het beste resultaat te bereiken.

Dit bleek des te meer uit het betoog dat Dr. Machteld van Dierendonck als klinisch ethologe en Bineke de Vries, regioconsulent van de KNHS, samen hielden over het welzijn van het paard in relatie tot huisvesting en ruimtelijke ordening. Het komt niet zelden voor dat de maatregelen die een paardenhouder wil treffen om tegemoet te komen aan het welzijn van zijn paard, botst met locale regelgeving. De gemeenten is zich niet bewust van het feit dat het houden van paarden ook een duidelijk welzijnsvraagstuk met zich meebrengt. Welzijn waaraan je tegemoet kunt komen door maatregelen te treffen die vaak in strijd zijn met bestemmingsplannen. Een bekend voorbeeld hiervan in het plaatsen van een schut of schuilstal.

Door informatie te geven over het houden van paarden en uit te leggen wat een paard in eerste instantie voor een dier is, wil de projectgroep die uitvoering geeft aan het project Paarden in het Groninger landschap, gemeenten duidelijk maken dat regelgeving en het stellen van kaders voor de paardenhouder meer onderliggende informatie nodig heeft dan alleen een planologisch ingestoken bestemmingsplan. Door een praktische benadering wordt duidelijk dat een goede landschappelijke inpassing van de paardenhouderij bij kan dragen aan de versterking van landschappelijke kwaliteiten van een gebied. Op deze manier wordt letterlijk invulling geven aan de 'Zorg voor Paard en Landschap'.

Tijdens het Middagprogramma was er ruimte voor meer praktische informatie:
hoe kleed ik mijn erf landschappelijk aan en welke vogels kan ik dan verwachten, wat voor soorten gras moet ik zaaien om een goede grasmat te verkrijgen en wat heeft mijn paard daaraan. Respectievelijk Jan Doevendans, Heilien Tonckens, en Dhr. M. van den Top gingen hier nadrukkelijk op in. De laatste bezoekers verlieten om 18.00 ! het symposium. Hieraan afgemeten was het symposium zeer geslaagd.

symposium Paarden in het Groninger landschap


Open dag paardenerven project Paarden in het Groninger landschap een succes!

Op vrijdag 9 september heeft de open dag plaats gevonden in het kader van het project Zorg voor Paard en Landschap in de provincie Groningen.
Paardenhouders in de gemeente Slochteren en Vlagtwedde hebben hun erf open gesteld om te laten zien op welke wijze zij omgaan met beplanting en afrastering op hun paardenhouderij. In de omgeving van Slochteren kwamen de meeste bezoekers op de open dag af.
Toch zijn de organisatie en de deelnemende paardenhouders tervreden over het aantal bezoekers. Door de opkomst van meer dan 50 bezoekers is de open dag succesvol te noemen.

Tijdens de gesprekken kwamen er allerlei zaken aan de orde met betrekking tot de inrichting van het paardenerf, van het verwijderen van niet streekeigen coniferen tot het gebruik van verschillende soorten afrastering in de vorm van lint, draad of beplanting. En natuurlijk werd er ook gesproken over de zorg voor het paard. Bekende 'kapstokken' zoals esdoorn in relatie tot atypische myopathie, het eten van groene eikels en natuurlijk de plaag van sint jacobskruiskruid kwamen ter sprake. Maar eens te meer blijkt weer dat kennis onrust weg kan nemen en de paardenhouder in staat stelt zijn verantwoordelijkheid te nemen om op een juiste manier maatregelen te nemen.

Zaak is nu om de gemeenten in de provincie gronningen te mobiliseren zodat het project verder kan worden uitgerold naar de uitvoerende fase.
Het uiteindelijke doel van het project is en blijft zo veel mogelijk landschappelijk fraai ingerichte paardenerven te realiseren.
De paardenhouderij draagt niet alleen bij aan een economische impuls van het buitengebied maar ook aan diversiteit van het landschap:
Paarden en Groningen, weidse schoonheid!

De projectgroepZorg voor Paard en landschap in de provincie Groningen hoopt in 2012 een vervolg te kunnen geven aan het project door daadwerkelijk paardenerven landschappelijk in te richten in de provincie Groningen. Op dit moment lopen onderhandelingen met de gemeenten in de provincie Groningen om het project verder te kunnen uitrollen. We houden u via deze site op de hoogte van de ontwikkelingen.


Contact

Voor informatie over het project kunt u contact opnemen met
Marjolein Samplonius via mobielnummer 06 250 66 374 of met Rinck Zevenberg via mobielnummer 06 250 66 382
maar mailen kan natuurlijk ook.


Artikelen


Een erf om door een ringetje te halen

Pony's niet in het stof maar in het groen

Tevreden paarden in mooi landschap